เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน 4 ขั้นตอนมีอะไรบ้าง?

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน จะสร้างบ้านสักหนึ่งหลัง นอกจากจะต้องเก็บเงิน เตรียมเรื่องกู้แล้ว ยังต้องให้ ความสำคัญกับเรื่อง

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

ของเอกสาร ขออนุญาตก่อสร้าง บ้าน รวมถึงขั้นต่อการขออนุญาต ก่อสร้างบ้านต่าง ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านี้สามารถ

เตรียมตัวได้ก่อน เพื่อป้องกันความยุ่งยาก ลองมาดูว่า การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้านมี ขั้นตอนอย่างไร และต้องเตรียม เอกสารอะไรบ้างได้ที่นี่

การยื่นขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. การยื่นคำร้องขออนุญาตก่อสร้างบ้านที่สำนักงานเขตท้องถิ่นในพื้นที่นั้น ๆ เช่น สำนักงานเขต หรือกรุงเทพมหานคร สำนักงานเทศบาล สำนักงานเมืองพัทยา ฯลฯ ขึ้นอยู่ กับแต่ละพื้นที่ ของจังหวัดนั้น ๆ

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

2. สำหรับสำนักงานเขตท้องถิ่นตรวจสอบแบบแปลน โดยเฉพาะในเขตที่ประกาศ ใช้กฎหมาย ควบคุมการก่อสร้างอาคาร หรือกฎหมายผังเมืองบ้านหรืออาคาร สิ่งปลูกสร้างทุกประเภท จะต้องได้รับอนุญาต ก่อสร้างบ้านก่อน และจะต้องก่อสร้าง ตามแบบแปลน ที่ได้รับอนุญาต

3. เมื่อได้รับเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน กรณีที่ไม่ได้รับอนุญาต อาจจะมีการให้แก้ไข ในบางรายละเอียด ก็ต้องดำเนินการแก้ไข และยื่นขออนุญาตอีกครั้ง

4. หากเมื่อได้เอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้านมาแล้ว ควรทำสำเนาทั้งเก็บไว้ ที่ตัวเอง ให้สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา หรือบริษัทรับสร้างบ้าน ดำเนินการก่อสร้างบ้านต่อไป

มีหมายเหตุ: ในระหว่างก่อสร้าง บ้านสองชั้น หากมีเหตุ ที่ก่อให้เกิดปัญหา กับเพื่อนบ้าน ชุมชนใกล้เคียง เช่น เสียงดังเกินเวลา ที่กฎหมายกำหนด

วัสดุก่อสร้างหล่น หรือมีอุบัติเหตุ จนได้รับการร้องเรียน หน่วยงานภาครัฐ อาจมีคำสั่งให้หยุดงานก่อสร้างชั่วคราว จนกว่าขั้นตอนทางกฎหมาย จะแล้วเสร็จจึงจะมีคำสั่งว่า จะให้ก่อสร้างต่อ หรือให้หยุดก่อสร้างถาวร

หลักฐานยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

1. กรอกคำขอเอกสาร ภูเก็ต วิลล่า ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร (ข.1)

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

2. เอกสารแปลนบ้าน แบบ บ้าน และรายละเอียดการก่อสร้าง ที่ได้มาตรฐานมีสถาปนิกและวิศวกรเป็นผู้เซ็นรับรองแบบ (กรณีที่ไม่มีสถาปนิก สามารถขอแบบบ้านมาตรฐานจากสำนักงานเขตท้องถิ่นในจังหวัดนั้น ๆ ได้)

3. หนังสือรับรองจากสถาปนิกผู้ออกแบบบ้าน ผู้ควบคุมและเอกสารจากวิศวกรงานก่อสร้าง

4. สำเนาโฉนดที่ดินที่จะก่อสร้าง หรือเอกสารสิทธิแสดงความเป็นเจ้าของที่ที่ดินผืนนั้น หรือกรณีเช่าที่ดินปลูกสร้างบ้าน จะต้องมีเอกสารแสดงสิทธิที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของด้วย

5. สำเนาบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านเจ้าของอาคาร ในกรณีเป็นนิติบุคคลใช้หนังสือรับรองการจดทะเบียน กรณีที่ไม่ได้ไปยื่นขออนุญาตก่อสร้างด้วยตัวเอง จะต้องมีหนังสือแสดงการมอบอำนาจให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนในการยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

หมายเหตุ: จำนวนชุดของเอกสาร จะต้องสอบถามข้อมูลอัปเดตจากสำนักงานเขตท้องถิ่นที่จะยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

ทำไมต้องยื่นขอเอกสารขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

เอกสาร ขออนุญาตก่อสร้างบ้าน

มีคำตอบก็คือ เพื่อความปลอดภัย บ้านจัดสรร ของผู้อยู่อาศัยเอง และชุมชนรอบข้าง เพราะกฎหมายต่าง ๆ ที่ถูกกำหนดขึ้น ก็เพื่อป้องกันอันตราย จากสิ่งปลูกสร้างทุกรูปแบบ เช่น ความแข็งแรงของโครงสร้าง ระยะร่นจากถนน ระยะห่างจากชุมชนรอบข้าง ฯลฯ เพื่อไม่ให้สิ่งปลูกสร้างเกิดใหม่กระทบ กับการอยู่อาศัยเดิมของชุมชนรอบข้าง

หากลองคิดภาพ Phuket Villas หากปล่อยให้ทุกคนสร้าง สิ่งปลูกสร้างได้ตามใจชอบ ไม่ต้องขออนุญาต จะเป็นเช่นไร

บ้านจัดสรร VS บ้านสร้างเอง กับการขออนุญาตก่อสร้าง

ในการซื้อบ้านในโครงการจัดสรร การขออนุญาตต่าง ๆ เป็นหน้าที่ของเจ้าของโครงการ หรือบริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโครงการจัดสรร ก็จะมีกฎระเบียบ ข้อบังคับมากกว่า การก่อสร้างบ้านทั่วไป เพียงไม่กี่หลัง

Documents for permission to build a house

หากผู้ที่ซื้อบ้าน ในโครงการจัดสรร ไม่ต้องยุ่งยาก ในขั้นตอนสร้างบ้าน รวมถึงไม่ต้องยุ่งยาก ทั้งเรื่องการขอใช้น้ำประปา ไฟฟ้า เลขที่บ้าน

เตรียมเงินให้พร้อม กู้ให้ผ่าน สร้างเสร็จก็เข้าอยู่ได้เลย แต่ข้อเสีย คือ รูปแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย อาจจะไม่ตรง กับความต้องการทั้งหมด

ในขณะที่บ้านสร้างเอง HOME IN PHUKET มีข้อดี เรื่องรูปแบบบ้าน พื้นที่ใช้สอย ฟังก์ชั่นบ้านที่กำหนดได้ ตามความต้องการ มากกว่าบ้านจัดสรร แต่ข้อด้อยก็คือ อาจจะยุ่งยากกับขั้นตอน การขออนุญาตต่าง ๆ ตั้งแต่ขออนุญาตก่อสร้าง ไปจนถึงการขอน้ำไฟ และเลขที่บ้าน

หากถ้าใช้ผู้รับเหมาทั่วไป ในการก่อสร้าง ขั้นตอนเหล่านี้ เจ้าของบ้านต้องเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด แต่ถ้าใช้บริษัทรับสร้างบ้าน ก็มีทั้งบริษัท

ที่จัดการให้หมดทุกขั้นตอน (เพราะเก็บค่าดำเนินการต่าง ๆ เหล่านี้ไว้รวมกับราคาค่าสร้างบ้านแล้ว) กับบริษัทที่จัดการ ให้เฉพาะบางขั้นตอน

การต่อเติมบ้าน กับการขออนุญาตก่อสร้าง?

หากไม่ใช่แค่เพียงการก่อสร้างบ้านใหม่เท่านั้น ที่ต้องขออนุญาตก่อสร้าง แม้แต่การต่อเติมบ้าน ก็จำเป็นต้องยื่น ขออนุญาตก่อสร้าง

Documents for permission to build a house

โดยการต่อเติมที่เข้าข่ายต้องขออนุญาต คือ การต่อเติมที่เกี่ยวกับโครงสร้าง เกินกว่า 5 ตารางเมตร แต่ที่ผ่านมาเจ้าของบ้านหลายราย

ที่ต่อเติมบ้านเกินกว่าเกณฑ์ โครงการภูวิลล่า ภูเก็ต ที่กฎหมายกำหนด ก็จะไม่ไปยื่นขออนุญาต และคิดว่าไม่เป็นอะไร ซึ่งมักจะเป็นประเด็น ที่ก่อให้เกิดการกระทบกระทั่ง กับเพื่อนบ้านหรือชุมชนใกล้เคียง

ซึ่งกรณีที่การต่อเติม ที่เกี่ยวกับโครงสร้างเกินกว่า 5 ตารางเมตร ซึ่งต้องขออนุญาตก่อสร้าง ถ้าเจ้าของไม่ไป ขออนุญาตให้ถูกต้อง หากเกิดปัญหา

ที่สร้างความเสียหาย ให้กับชุมชน เพื่อนบ้านใกล้เคียง จะกลายเป็นความผิดร้ายแรง จึงแนะนำว่า ควรยื่นขออนุญาตให้ถูกต้องตั้งแต่แรก แต่ก็มีการต่อเติมบ้านบางประเภท ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตต่อเติม

สรุป 5 กรณีที่ไม่ต้องขออนุญาตต่อเติม

รายละเอียดแบบต่อเติมบ้านกรณีที่ไม่ต้องขออนุญาต
การเพิ่มหรือลดเนื้อที่ของพื้นชั้นใดชั้นหนึ่งไม่เกิน 5 ตร.ม.
การเพิ่มหรือลดเนื้อที่ของหลังคาไม่เกิน 5 ตร.ม.
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอาคารใช้วัสดุ ขนาด จำนวน และชนิดเดียวกับของเดิม
การเปลี่ยนแปลงส่วนใด ๆ ภายในบ้าน (ไม่ใช่ส่วนที่เป็นโครงสร้างอาคาร)ใช้วัสดุชนิดเดียวกับของเดิม หรือวัสดุอื่น ไม่ได้เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างของอาคารเดิมเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม
การเปลี่ยนแปลง ต่อเติม เพิ่ม ลด เนื้อที่ส่วนใด ๆ ในบ้านไม่เพิ่มน้ำหนักให้แก่โครงสร้างเกิน 10% ของน้ำหนักเดิม
Documents for permission to build a house

ถ้าหากดำเนินการ บ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยว ทุกอย่างถูกต้อง เตรียมเอกสาร ให้พร้อม เชื่อว่าการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน และเอกสารขออนุญาต ก่อสร้างบ้าน ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิด

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป: แบบสร้างบ้าน


เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home ph